TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Štúdium v bilingválnej sekcii je päťročné. V prvom ročníku je väčšina hodín, 20 z celkových 31, venovaná štúdiu talianskeho jazyka. Žiaci sú rozdelení do dvoch skupín, počet žiakov v skupine je 14. Od druhého ročníka sa trieda delí na dve skupiny pre všetky predmety vyučované v taliančine.

V tabuľke uvádzame predmety a ich hodinovú dotáciu:


Slovenský jazyk sa vyučuje od prvého ročníka v rovnakom rozsahu ako v normálnom štúdiu, čo umožňuje žiakom vykonať maturitnú skúšku zo Slovenského jazyka a literatúry na konci štvrtého ročníka. V piatom ročníku žiaci maturujú povinne z talianskeho jazyka a literatúry – písomne aj ústne, písomne aj ústne z jedného prírodovedného predmetu vyučovaného v talianskom jazyku a z jedného voliteľného predmetu. Ak nie je hodnotenie žiaka na maturitnej skúške horšie ako stupeň 3, má tento možnosť získať súčasne s maturitným vysvedčením aj vysvedčenie o získaní Odbornej štátnej jazykovej skúšky ak si o to požiada.
* od druhého ročníka, resp. tretieho ročníka v talianskom jazyku

Získané maturitné vysvedčenie nadobúda podpisom Veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku platnosť aj v Taliansku a naši absolventi sú prijímaní na talianske univerzity za rovnakých podmienok ako talianski žiaci.