TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

V roku 2013 podpísalo gymnázium Sponzorskú zmluvu so spoločnosťou S&Partners, ktorá finančne zastrešuje realizáciu a prevádzku týchto web stránok, s cieľom propagovať kvalitu, odbornú pripravenosť, mnohoročné skúsenosti a jedinečnosť bilingválnej taliansko-slovenskej sekcie v rámci slovenského školského systému.

Samotné S&Partners má k Taliansku veľmi blízko. Je poradenskou spoločnosťou, zaoberajúcou sa už vyše 10 rokov rozvojom taliansko-slovenských obchodných vzťahov. Hlavným cieľom S&Partners je podpora talianskych investícií na Slovensku a každodenná asistencia pri ekonomických aktivitách talianskych podnikateľov na Slovensku.

Vo svojej firemnej praxi je S&Partners neustále konfrontovaná s vysokými požiadavkami na ľudské zdroje a preto si uvedomuje, že kvalitná príprava mladých ľudí na budúce povolania je nutnosťou nielen pre študentov samých, ale aj pre slovenskú spoločnosť ako celok. Bilingválna taliansko-slovenská sekcia je veľmi cenným základom pre budúce pôsobenie študentov a to v ktorejkoľvek oblasti života. Výhernou sa stáva kombinácia hodnotného akademického zázemia a skúseností z praxe. Práve preto S&Partners poskytuje už niekoľko rokov priestor pre čerpanie poznatkov z podnikateľského prostredia hlavne mladým študentom ekonomického zamerania a to počas krátkodobých pobytov na stážach.

Viac informácií o činnosti S&Partners nájdete na www.sandpartners.com

________________________________________________________________________________________________________

V školskom roku 2009/2010 podpísala bilingválna sekcia gymnázia Dohodu o sponzoringu so spoločnosťou EDAS, ktorá sa zaväzuje ročne financovať 2 štipendijné pobyty pre žiakov talianskej sekcie, každé vo výške 600 Euro. Táto iniciatíva je venovaná pamiatke zosnulého pána Bruna Cerettiho, blízkeho spolupracovníka EDAS-u, ktorý sa venoval mladým ľuďom, učil ich vážiť si svoju prácu a veľmi ochotne a rád sa s nimi delil o svoje pracovné skúsenosti. Hlavnou myšlienkou projektu je podporovať štúdium talianskeho jazyka. Škola sa zaväzuje zodpovedne pristupovať k výberu vhodných kandidátov a bude dbať, aby sa financie využívali len na spomenutý účel. O štipendium sa budú môcť od školského roku 2010/2011 uchádzať žiaci štvrtého ročníka, ktorí:

-          predložia žiadosť do konca apríla v roku, v ktorom sa uchádzajú o štipendium

-          dovŕšia vek 18 rokov pred odchodom na štipendijný pobyt

-          dosahujú výborné študijné výsledky

-          pravidelne sa zúčastňujú vyučovacieho procesu

-          predložia motivačný list, v ktorom zdôvodnia svoj záujem o získanie štipendia

-          po návrate z Talianska predložia podrobné písomné zhodnotenie svojej skúsenosti.

Výberová komisia zložená zo zástupcu firmy EDAS, riaditeľa školy, dvoch slovenských a jedného talianskeho učiteľa vyberie z predložených žiadostí dvoch kandidátov na  štipendijné pobyty v Taliansku. Predpokladá sa, že jazykový pobyt bude mesačný, žiak ho absolvuje v prázdninových mesiacoch, v mieste podľa vlastného výberu.